Veterans Day-No Students

Nov 11 - ALL DAY

Thanksgiving Break-No School

Nov 28 to Nov 29 - ALL DAY

Christmas Day Holiday

Dec 25 - ALL DAY

New Years Day Holiday

Jan 1 - ALL DAY

Martin Luther King Jr. Holiday

Jan 20 - ALL DAY

President's Day Holiday

Feb 17 - ALL DAY

Memorial Day-No Students

May 26 - ALL DAY

Junteenth Holiday

Jun 19 - ALL DAY

July 4 Holiday

Jul 3 - ALL DAY